Obchodní podmínky

Standardní termín plnění (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

svítidla: 4-6 týdnů od objednání a zaplacení zálohy (je-li sjednána), interiér: 12 týdnů od splnění všech následujících podmínek: potvrzení objednávky, možnosti zaměření (je-li pro výrobu třeba) a zaplacení zálohy (je-li sjednána). Přesný termín je uveden ve smlouvě nebo bude potvrzen při potvrzení objednávky.  Termín plnění je vždy podmíněn splněním požadavků na součinnost a stavební připravenost - viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky. V případě nesplnění těchto požadavků je EXX oprávněn přerušit svoje plnění dokud neboudou požadavky splněny.

Standardní platební podmínky (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

záloha: 70% splatná do 7 dnů od objednání, doplatek: splatný před dodáním zboží nebo nástupem na montáž. Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí platby se o dobu prodlení posouvá termín dokončení. V případě  prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku může být účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení. V případě posunu termínu plnění z důvodů na straně objednatele je EXX oprávněn vyfakturovat plnění a uskladnit zboží, výrobky či materiály, které jsou předmětem této objednávky na náklady objednatele.

Ochrana zhotoveného díla po jeho dokončení není zahrnuta v ceně.  

Koordinační činnost není zahrnuta v ceně.  

Záruční lhůta: 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů - viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky. Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury.  Návrh a termín řešení reklamace zašle dodavatel nejpozději do 15 dnů od řádného uplatnění  reklamace. Záruční lhůta se nevztahuje na světelné zdroje (vyjma LED), baterie, transformátory a elektronické vybavení svítidel.

Ostatní podmínky:

Slevy / ceny uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky mohou být ceny upraveny.  Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. Zhotovitel nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky výslovně sděleny. V případě vzniku vícenákladů v důsledku nepřesných, neaktuálních nebo neúplných informací od objednatele, je EXX oprávněn takové vícenáklady objednateli vyúčtovat. Cena nezahrnuje: měření intenzity osvětlení, výchozí revize a zkoušky. Případné náklady na zařízení staveniště, společný úklid stavby a pojištění stavby budou připočteny k ceně dle této cenové nabídky a nemohou být započteny proti ceně plnění dle této nabídky. Zboží a materiály objednané pro splnění objednávky není možno vrátit a v případě storna objednávky budou vyúčtovány v plné výši.

Tyto obchodní podmínky mohou být nahrazeny smluvním ujednáním mezi EXX a objednatelem. V takovém případě má smluvní ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.

Ke stažení