Obchodní podmínky

Štandardný termín plnenia (ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak):

svietidlá: 4-6 týždňov od objednania a zaplatenia zálohy (ak je dohodnutá), interiér: 12 týždňov od splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: potvrdenie objednávky, možnosti zamarenia (ak je pre výrobu potreba) a zaplatenie zálohy (ak je dohodnutá). Presný termín je uvedený v zmluve alebo bude potvrdený pri potvrdení objednávky.  Termín plnenia je vždy podmienený splnením požiadaviek na súčinnosť a stavebnú pripravenosť – viď. www.exx.cz alebo príloha tejto ponuky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek je EXX oprávnený prerušiť svoje plnenie dokiaľ nebudú požiadavky splnené.

Štandardné platobné podmienky (ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak):

záloha: 70% splatná do 7 dní od objednania, doplatok: splatný pred dodaním tovaru alebo nástupom na montáž. Platobné podmienky je možné meniť len písomnou dohodou. V prípade omeškania s úhradou zálohy alebo čiastkovej platby sa o dobu omeškania posúva termín dokončenia. V prípade  omeškania s úhradou akéhokoľvek finančného záväzku môže byť účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. V prípade posunu termínu plnenia z dôvodu na strane objednávateľa je EXX oprávnený vyfakturovať plnenie a uskladniť tovar, výrobky či materiály, ktoré sú predmetom tejto objednávky na náklady objednávateľa.

Ochrana zhotoveného diela po jeho dokončení nie je zahrnutá v cene.  

Koordinačná činnosť nie je zahrnutá v cene.  

Záručná lehota: 24 mesiacov od odovzdania pri dodržaní záručných podmienok a manuálu – viď. www.exx.cz alebo príloha tejto ponuky. Každá reklamácia musí byť uplatnená písomne s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktúry.  Návrh a termín riešenia reklamácie zašle dodávateľ najneskôr do 15 dní od riadeného uplatnenia  reklamácie. Záručná lehota sa nevzťahuje na svetelné zdroje (okrem LED), batérie, transformátory a elektronické vybavenie svietidiel.

Ostatné podmienky:

Zľavy / ceny uvedené v tejto ponuke sú platné ako celok. V prípade záujmu len o vybrané položky môžu byť ceny upravené.  Cenová ponuka vychádza z odovzdaného dopytu a odovzdaných podkladov. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za informácie a skutočností, ktoré mu neboli pred zhotovením ponuky výslovne oznámené. V prípade vzniku nákladov naviac v dôsledku nepresných, neaktuálnych alebo neúplných informácií od objednávateľa, je EXX oprávnený takéto náklady naviac objednávateľovi vyúčtovať. Cena nezahŕňa: meranie intenzity osvetlenia, východiskovú revíziu a skúšky. Prípadné náklady na zariadenie staveniska, spoločné upratovanie stavby a poistenie stavby budú pripočítané k cene podľa tejto cenovej ponuky a nemôžu byť započítané proti cene plnenia podľa tejto ponuky. Tovar a materiál objednaný pre splnenie objednávky nie je možné vrátiť a v prípade storna objednávky budú vyúčtované v plnej výške.

Všetky zmluvné vzťahy sa radia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) a v zmysle príslušných právnych predpisov súvisiacich.

 

Tieto obchodné podmienky môžu byť nahradené zmluvným dojednaním medzi EXX a objednávateľom. V takomto prípade má zmluvné dojednanie prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

 

K stiahnutiu