Všeobecné nákupní podmínky


Náhled:

Zhotoviteľ zodpovedá za technickú špecifikáciu, správnosť a kompletnosť plnenia. Súčasne zhotoviteľ prehlasuje, že ocenil všetky položky podľa projektu, špecifikácií a zadania, vrátane položiek, ktoré nie sú v zadaní výslovne uvedené, ale sú pre funkčnosť plnenia ako celku potrebné, a počíta s uskutočnením plnenia "na kľúč".

Súčasťou plnenia je zhotovenie realizačnej dokumentácie, dokumentácia skutočnej realizácie, doprava, montáž a súčinnosť pri odovzdaní plnenia. V prípade, že zhotoviteľ zrealizuje dielo v rozpore so schválenou realizačnou dokumentáciou, alebo nenechá schváliť realizačnú dokumentáciu objednavateľom, nie je objednávateľ povinný takto zrealizované dielo prevziať. 

Súčasťou plnenia sú všetky doklady potrebné pre prevzatie, kolaudácia a užívanie plnenia, predovšetkým certifikáty, atesty, revízie, protokoly o skúškach, prehlásenie o zhode, dokumentácie skutočného uskutočnenia, technické listy, návody na obsluhu a údržbu plnenia atd.

Súčasťou realizácie plnenia je aktívna súčinnosť zhotoviteľa po celú dobu realizácie plnenia vrátane účasti na koordinačných schôdzkach a kontrolných dňoch podľa inštrukcií objednávateľa.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho pokyn vzorky materiálů, povrchů, výrobků a provedení, které hodlá použít. 

Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník a odovzdávať ho min. 2x týždenne objenávateľovi k potvrdeniu.

Zhotovitel je povinen vypracovat v dostatečném předstihu technologický postup pro provádění plnění včetně požadavků na stavební připravenost a předat jej objednateli. Neučiní-li tak v dostatečném předstihu před zahájením plnění, nebude na dodatečné požadavky či reklamace související se stavební připraveností brán zřetel. 

Zhotoviteľ je oprávnený urobiť plnenie prostredníctvom tretej osoby len po predchadzajúcomm písomnom súhlase objednávateľa a aj v tomto prípade zodpovedá za uskutočnenie plnenia, ako by ho uskutočňoval sám. Za porušenie tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 370EUR za každé jednotlivé porušenie.

Zhotoviteľ je povinný pri uskutočnení diela podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy hygienické a požiarné a ďalšie záväzné predpisy. Za dodržiavanie týchto predpisov v mieste uskutočnenia diela a pri všetkých činnostiach s uskutočnením diela súvisejúcich nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za činnosť subdodávateľov.

Zhotoviteľ nesmie pri plnení tejto objednávky využívať nelegálne práce. Za každé porušenie tohoto ustanovenia môže objednávateľ zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 185EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu vzniknutej škody. V prípade že by pri uskutočňovaní diela zhotoviteľ či subdodávatelia porušili právne predpisy a v dôsledku toho by voči objednávateľovi boli uplatnené verejnoprávné sankcie, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto sankcie Objednávateľovi uhradiť a uhradiť mu aj ďalšiu vzniknutú škodu.

Zhotoviteľ sa zoznámil s miestom plnenia, projektovou dokumentáciou a všetkými zadavacími podkladmi pre realizáciu bezporuchového plnenia do daného priestoru.

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistku zodpovednosti za spôsobenú škodu vo výške min. 55.555EUR.Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť škodu spôsobenú objednávateľovi neplnením si svojích povinností v súvislostí s touto objednávkou.

Zhotoviteľ je povinny odstrániť na svoj náklad všetok odpad súvisejúci s uskutočnením plnenia a udržiavať miesto plnenia upratané a to i v priebehu realizácie diela. V prípade porušenia tejto povinností je objednávateľ oprávnený zaistiť upratanie a likvidáciu odpadu na náklady zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný dokončené plnenie či jeho časť zabezpečiť a ochrániť proti poškodeniu až do prevzatia plnenia objednávateľom.

Zariadenie staveniska zaisťuje zhotoviteľ. Ak tak neurobí, zaistí zariadenie staveniska objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Plnenie musí byť uskutočnené v prvotriednej kvalite v súlade s projektovou dokumentáciou, touto objednávkou vrátane príloh a platnými normami SK.

Nárok na zaplatenie ceny za plnenie vzniká uskutočnením plnenia bez porúch a nedorobkov. Za poruchu sa považuje okrem iného aj nesúlad s projektovou dokumentáciou či nepredloženie dokladov potrebných k odovzdaniu a užívaniu plnenia.

Všetký náklady na uskutočnenie plnenia vrátane materiálov, dopravy, presunu hmôt, zariadení staveniska a ďalších zariadení potrebných pre uskutočnenie plnenia, sú zahrnuté v cene plnenia.

Platenie prebehne na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v súlade s platnou právnou úpravou. Prílohou každej faktúry musí byť objednávateľom odsuhlásený súpis uskutočnených prác. Ak nebude faktúra súpis uskutočnených prác schválena objednávateľom, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a nevzniká nárok na jej zaplatenie. Súpis uskutočnených prác zašle zhotoviteľ objednávateľovi e-mailom. Objednávateľ sa k súpisu uskutočnených prác vyjadrí najneskôr do 14 dní. Práce nad rámec budú fakturované vždy samostatnou faktúrou so samostatným súpisom uskutočňovaných prác.

Z každej faktúry ak nebude uhradené 10% z fakturovanej čiastky bez DPH (zádržne). Polovica zádržného bude uhradená do 30 dní od zaslania žiadosti, ktorá môže byť najskôr zaslaná od odstránenia všetkých porúch a nedorobkov. Druhá polovica zádržneho bude uhradená po uplynutí záručnej doby a môže byť nahradená bankovou zárukou, jej text musí byť dopredu odsuhlásený objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený pozastaviť platby v prípade, že pri kontrole zhotovovania predmetu plnenia či pri jeho prevzatí boli zistené podstatné vady a nedorobky alebo bol zistený väčší počet nepodstatných vad a nedorobkov znižujúcích hodnotu resp. možnosť riadného užívania predmetu plnenia a to ako na celom predmete plnenia, tak aj na jeho ktorejkoľvek časti (ďálej len „mimoriadna pozastávka“). 

V prípade, že Zhotoviteľ neuskutoční dielo špecifikované touto Zmluvou alebo práce požadované Objednávateľom či uvedené v zápisu z kontrolného dňa, môže Objednávateľ objednať dielo (práce) u iného dodavateľa podľa svojho výberu, pokiaľ Zhotoviteľ neodpovie na upozornenie Objednávateľa. Práce uskutočnené spoločnosťou objednané Objednávateľom znižujú Cenu plnenia a budú zaplatené v plnej výške Zhotoviteľom.

V prípade, že plnenie nebude uskutočnené v plnom rozsahu podľa tejto objednávky, bude cena plnenia snížena odpočtom ceny neuskutočnených položiek, ak nebude objednávateľ trvať na uskutočnení týchto položiek.

K prevzatiu plnenia musí zhotoviteľ vyzvať objednávateľa nejmenej 5 pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí plnenia musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný obomi stranami.

Objednávateľ si vyhradzuje neprevziať plnenie v prípade, že plnenie či jeho časť bude vykazovať poruchy braniace užívaniu.

Za poruchy z prevzatia plnenia sa považujú aj poruchy, ktoré objednávateľ uplatní u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu potom, čo ich u neho uplatnil jeho odberateľ (vyšší objednávateľ / investor).

Všetky vady z prevzatia aj záručné vady uplatnené písomne objednávateľom, je zhotoviteľ povinný odstrániť v najkratšiu možnú technický zrealizovanej lehote, najnejskôr však do 15 dní od uplatnenia objednavateľom. Preukáže zhotoviteľ, že za konkretnú vadu nie je zodpovedný, je oprávnený náklady na jej odstranenie vyúčtovať objednavateľo a ten je povinný ich v dohodnutej výške uhradiť. To nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vadu odstraniť. V prípade, že zhotoviteľ neodstraní poruchy uplatnené objednávateľom ani na základe dodatočnej výzvy s poskytnutím primeranej lehoty (nie kratšej ako 2 kalendárne dni), je objednávateľ oprávnený nechať si príslušnu poruchu odstrániť tretím subjektom na náklady zhotoviteľa.

Zmluvnými pokutami nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto objednávky vedľa zákonných dôvodov rovnako v prípade, že jeho objednávateľ / investor odstúpi od objednávky / zmluvy s objednávateľom.

Zhotoviteľ je oprávnený postupiť či dať do zástavy akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi (alebo jej časť) vzniknutú na základe tejto zmluvy len na základe predchadzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť uskutočnenie plnenia po dobu považovanú objednávateľom za nevyhnutnú. Zhotoviteľ po dobu prerušenia riadne zaistí a zabezpečí plnenie či jeho časť. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť nový termín zahájenia prác najmenej 15 dní pred požadovaným nástupom. Presný termín opätovného nástupu bude predmetom dohody zmluvných strán. Nedojde medzi stranami k dohode, potom zhotoviteľ nastupi v najkratšej technicky a kapacitne možnej lehote.

K stiahnutiu

  • Všeobecné nákupní podmínky 2018 SK ( XLSX; 16 kB )