Záruční manuál interiér

Náhled:

Všeobecné princípy:

 1. Výrobok musí byť používaný len ku stanovenému účelu použitia
 2. Výrobok musí byť inštalovaný v interiéri v suchých a uzatvorených priestoroch chránených pred poveternostnými podmienkami, a prevádzkovaný v klimatických podmienkach uvedených v tomto manuály.
 3. Hlavné zásady pre drevené, kovové, sklenené, corianové a plastové povrchy:
  1. Nekrájajte ani nesekajte priamo na pracovných doskách.
  2. Nezaťažujte ostrými a ťažkými predmetmi – opasky, kancelárske spony, ťažké pracovné tašky a kufre, debničky, na ich dne môžu byť usadené čiastočky piesku atď.
  3. Ťažké predmety podkladajte podložkami (napr. ťažké podávače, nádoby, box počítače atď.).
  4. Vyvarujte sa posúvaním ťažkých nádob a ďalej akýchkoľvek ťažkých či ostrých predmetov po pracovnej doske.
 4. Hlavné zásady pre látkové, čalúnené, kožené, koženkové či plastové povrchy:
  1. Na sedadla nesmú byť odkladané ťažké a ostré predmety, neuzatvorené nápoje a jedlo.
  2. Škvrny spôsobené jedlom, nápojmi, mastnými látkami atď., rovnako ako mechanické poškodenie ostrými predmetmi, nie sú vadou a nie sú uznane ako reklamácia.
  3. Sedadla nesmú byť nadmerné zaťažované, nie je dovolené stúpať na operadlá, podrúčky či sedáky.
  4. Farebné povrchové úpravy môžu ľahko farbiť pri trení. Neodkladajte preto stoličky na biele stolové dosky, môžu vzniknúť škvrny.
 5. Hlavné zásady pre dvere a priečky:
  1. Nepokúšajte sa násilne otvárať dvere, zásuvky, sklenené dvere atď.
  2. Sklenené dvere nezaisťujte v otvorenej polohe zarážkami, kolíkmi atď., potom môže pri prievane, alebo zatvorení dôjsť k poškodeniu okna, prípadne k vytrženiu krídla zo závesu.
  3. Neprivierajte do dverí káble, šnúry atď., dochádza tak k prehýbaniu profilu krídla a poškodzovaniu tesnenia, môže potom dôjsť k nedovieraniu a prasknutiu krídla, rámu alebo skla.
 6. Servisné prehliadky musia byť uskutočnené podľa predpísaného rozsahu a intervalu, a to výhradné autorizovanými technikmi dodávateľa.
 7. Závady, ktoré boli zistené pri pravidelných servisných prehliadkach, nechá zákazník odstrániť v najkratšej možnej dobe.
 8. Pri opravách budú použité výhradné súčiastky doporučené dodávateľom.
 9. Akékoľvek vady či poškodenie v záručnej dobe zákazník bez zbytočného odkladu oznámi dodávateľovi.
 10. Pokiaľ je v záručnej dobe uskutočnená záručná oprava, záručná doba sa tým nepredlžuje.
 11. Údržbu uskutočňujte podľa postupov uvedených v tomto manuály.
 12. Všetky interiérové prvky dodávané spoločnosťou EXX sú vyrobené z kvalitných materiálov a môžu byť citlivé či krehké na neopatrné užívanie. Prípadné mechanické poškodenie nie sú považované za vadu.
 13. V prípade, že sú súčasťou interiérových prvkov elektrospotrebiče (TV, monitor, PC, mikrovlnná rúra atď.) je užívateľ povinný uskutočniť ich pravidelnú revíziu podľa zákonných požiadaviek. V prípade, že je pre revíziu nutná demontáž interiérového prvku, je užívateľ povinný takúto prácu objednať u dodávateľa.

 

Všeobecné podmienky pre posúdenie vad

 1. Pre posúdenie vizuálne rozoznateľných nedostatkov je rozhodujúci pohlaď na finálne inštalovaný prvok v štandardne používanom stave.
 2. Skúška sa uskutočňuje na vzdialenosť 1,5m pri uhlu pohľadu, ktorý odpovedá bežnému užívaniu v miestnosti. Výška pohľadu pre posúdenie je stanovená na cca 1,5m resp. vo výške očí. Posúdenie prebieha pri svetelných pomeroch, ktoré odpovedajú osvetleniu miestnosti denným svetlom, alebo bežnému osvetleniu umelému. Neprístupné je zasvietenie reflektormi, priame slnko alebo priame zasvietenie umelým zdrojom.

 

Výluky zo záruky – v nasledujúcich prípadoch sa nejedná o vadu výrobku a reklamácia nie je uznaná:

 1. Kupujúci užívateľ, alebo návštevník druhotne poškodil nábytok po jeho obdŕžaní či inštalácií na mieste plnenia. Vyššie uvedené ustanovenie sa aplikuje primárne na škody spôsobené na čalúnených nábytkových komponentoch kovovými predmetmi, ako sú pracky, vlasové sponky, šperky, iné ostré predmety, nadmerné zaťaženie, tekutiny, jedlo, mastné látky (napr. krémy) atď.;
 2. Kupujúci vo vlastnej vôli modifikoval konštrukciu nábytkového prvku alebo urobil zmenu nejakým iným spôsobom;
 3. Produkt bol opravený neautorizovanou osobou;
 4. Opotrebenie, poškodenie či vady:
  1. Spôsobené vonkajšími mechanickými alebo chemickými vplyvmi a poškodením (vrátane napr. poškodenia povrchovej úpravy poškrabaním, vrypmi, pôsobením žeravín apod., poškodenie laku spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním vrátane použitia agresívnych či nevhodných čistiacich prostriedkov, leštidiel apod.)
  2. Ktoré je výsledkom prirodzeného procesu, pri ktorom môže dôjsť k zmene farby či vyblednutiu nábytkového komponentu, k primeranej zmene štruktúry či pevnosti;
  3. Spôsobené následkom nesprávnej údržby, alebo čistenia (viď tento dokument);
  4. Spôsobené násilným prekonaním uzamykacích častí, alebo vzniknuté v súvislosti s ním
  5. Spôsobené haváriou, alebo živelnou pohromou (požiar, zaplavenie, blesk apod.)
  6. Spôsobené používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným dodávateľom (napr. preťaženie políc či výsuvov, inštalácia výrobku v nevhodnom prostredí - aj krátkodobé apod.)
  7. Spôsobené nerešpektovaním pokynov uvedených v záručných manuáloch, návodoch k použitiu, záručných listoch a ďalšej odovzdanej literatúre
  8. Spôsobené koróziou, spôsobenou umiestnením výrobku v nevhodných priestoroch (napr. v exteriéru, vo vlhkom či agresívnom prostredí atď.)
  9. Vyplývajúci z technických vlastností použitých prírodných materiálov:
  10. Ktoré boli dôvodom pre zníženie ceny v okamihu zakúpenia produktu;
  11. Spôsobené zvieraťom;
  12. Spôsobené neadekvátnou, alebo neopatrnou dopravou či prenášaním nábytku (s výnimkou transportu alebo prenášaním, ktoré robil predávajúci / zhotoviteľ).
  13. Spôsobené ostrým nástrojom, písacím náradím, alebo intenzívnym pôsobením slnečného svetla či chemikáliami;
  14. Spôsobené vandalizmom.
 5. Nasledujúce javy sú prirodzenou charakteristikou sklenených a nerezových povrchov a nie sú uznane ako reklamácie:

K stiahnutiu