Záruční manuál svítidla

Náhled:

Poskytnutá záruka trvá a zákazník môže nároky z poskytnutej záruky uplatniť iba v prípade sústavného dodržovania záručných manuálov pre jednotlivé komodity a týchto záručných podmienok:

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

 1. Pri užívaní dodaných výrobkov musia byť plnené pokyny a rešpektované platné technické normy a odporučenia uvedené v záručných manuáloch, návodoch k použitiu, záručných listoch a ďalšej predanej dokumentácii.
 2. Zistené poruchy musí zákazník ihneď nahlásiť a umožniť ich odstránenie predávajúcim v najkratšej možnej dobe.
 3. Pri opravách budú použité výhradne súčiastky doporučené dodávateľom.
 4. Inštalácie osvetľovacej sústavy alebo jej úprava bude uskutočňovaná podľa montážneho návodu a podmienok určených výrobcom.
 5. Montáž a údržbu realizuje iba osoba s príslušným oprávnením.
 6. Prevádzkovateľ sústavy je povinný evidovať prípadné zásahy do osvetľovacej sústavy a tie na vyžiadanie predložiť predávajúcemu.
 7. V prípade prevádzky svietidiel v priestoroch zo znečistením alebo v prípade jednorazového znečistenia je kupujúci povinný svietidlá očistiť aby nebolo poškodené svietidlo a nedošlo ku zníženiu garantovaných hodnôt vplyvom znečistenia.
 8. Kupujúci je povinný zaistiť, aby boli  prevádzané periodické revízie elektrického zariadenia v predpísaných intervaloch. Správa o výsledku revízie je pre prevádzkovateľa záväzná. Prevádzkovateľ elektrického zariadenia musí zabezpečiť odstránenie porúch alebo zaviesť dočasné bezpečnostné opatrenia v stanovenej lehote. Ak nemôže poruchy odstrániť, musia príslušné zariadenie odpojiť. Revízne správy môžu byť požadované ako podklad pre reklamačné konanie.
 9. V prípade neodborného zásahu do elektrických obvodov a pripojenia na elektrickú sieť sa prevádzkovateľ vystavuje nebezpečiu úrazu elektrickým prúdom a stráca záruku.
 10. Zariadenie sa nesmie používať žiadnym iným spôsobom, než je jeho bežné použitie.
 11. Záruka sa nevzťahuje na svetlené zdroje.
 12. Pri prevádzke svetelnej sústavy (= po dobu, kedy sú svietidlá rozsvietené), nesmie teplota okolitého prostredia prekročiť hodnotu 40 ° C po dobu dlhšiu ako 1 hodinu v rade. Ak dôjde k takejto situácii, nebude v takom prípade reklamácie svietidlá z dôvodu prehriatia uznaná.
 13. V prípade, že predmetom plnenia sú riadené LED pásky:
  1. Prevádzkovateľ sústavy nie je oprávnený zasahovať do kabeláže súvisiacej s LED pásmi, či manipulovať s jej komponentmi (napájacie zdroje, zosilňovače, riadiace jednotky)
  2. Ovládanie sústavy je možné iba prostredníctvom na to určených ovládačov či riadiacich jednotiek.

14.     Dodávateľ garantuje, že LED svietidlá budú spĺňať parameter LB uvedený v cenovej ponuke / v zmluve po celú dobu životnosti svietidiel za predpokladu dodržania týchto záručných podmienok a intervalov údržby.

 

V NÁSLEDUJÍCÍCH PRÍPADOCH REKLAMÁCIA NEMôŽE BÝŤ UZNÁNA

 1. Kupujúci druhotne poškodil výrobok neodbornou údržbou, mechanickým poškodením či neopatrným zaobchádzaním v rozpore s návodmi, týmito záručnými podmienkami či normami.
 2. Zariadenie je poškodené vandalizmom či živelnou pohromou (blesk, povodeň atď.).
 3. Kupujúci o vlastnej vôli modifikoval konštrukciu či zapojenie svietidla
 4. Výrobok bol opravený neautorizovanou osobou.
 5. Drobné rozdiely v farebných odtieňoch medzi výrobkami alebo z dôvodu rôzneho veku jednotlivých výrobkov.
 6. Ak sa jedná o vadu funkčnosti spôsobenú chybnou funkčnosťou riadiaceho systému alebo nekompatibilitou svietidla s riadiacim systémom.
 7. Poškodenie bolo spôsobené chemikáliami;
 8. Na poruchy:
  1. spôsobené nevhodným zaobchádzaním, neodbornou či nedostatočnou údržbou
  2. spôsobené neschválenými úpravami výrobku (konštrukcia, zapojenie atď.)
  3. vzniknuté vonkajšími mechanickými alebo chemickými vplyvmi a poškodením (vrátane napr. poškodenie povrchovej úpravy poškriabaním, ryhy, pôsobením žieravín a pod., poškodenia laku spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním vrátane použitia agresívnych či nevhodných čistiacich prostriedkov, leštidiel pod.)
  4. spôsobené používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným obstarávateľom - najmä nadmerné znečisťovanie priestorov, prašnosť, nevhodná teplota atď.
  5. vzniknuté nerešpektovaním pokynov uvedených v záručných manuáloch, návodoch na použitie, záručných listoch a ďalšej odovzdanej literatúre

Pokiaľ nie je uznaná reklamácia, musí odberateľ zaplatiť všetky súvisiace náklady.

 

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY PRE NÚDZOVÉ SÚSTAVY

 

Bezprostredne po inštalácii núdzového svietidlá s vlastným akumulátorom musí byť pred uvedením do prevádzky vykonané formátovanie akumulátora :  

 1. nepretržité nabíjanie po dobu 24 hod .
 2. následne ich úplné vybitie.
 3. Tento proces je potrebné vykonať 3x hneď po sebe.
 4. Po tomto procese a následnom nabíjaní 24 hod. bez prerušenia je svietidlo pripravené na prevádzku.

Nedodržanie vyššie popísaného postupu formátovania môže spôsobiť predčasnú stratu kapacity batérie. V takom prípade nebude uznaná reklamácia na kapacitu batérie. V prípade každej výmeny akumulátora je potrebné vykonať nové formátovania akumulátora. Písomný záznam o vykonaní formátovania a ďalej potom písomný záznam o akomkoľvek výpadku elektrickej energie na dobu dlhšiu ako 5min. počas záručnej lehoty musí byť predložený pri uplatnení reklamácie.

K stiahnutiu