SPECIFIKACE SOUČINNOSTI A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele v místě realizace díla následující stavební připravenost a součinnost pro řádnou a včasnou realizaci díla:

Stavební připravenost pro zaměření:

 1. Provést rozvody (elektro, vody, odpadů, VZT, klimatizace, ÚT) do takové fáze, aby byly vyvedeny všechny vývody na pozicích dle projektu a řádně ukončeny (roháčky, svorky atd.)
 2. Dokončit podkladní konstrukce a zajistit jejich rovinatost požadovanou ČSN – stěny, podlaha
 3. Dokončit všechny finální povrchy, které nejsou předmětem díla – finální podlahy, omítky, obklady, SDK atd.
 4. Vyzvat zhotovitele nejpozději 5 pracovních dnů předem

Stavební připravenost pro montáž interiérových prvků:

 1. Dokončit veškeré hrubé stavební práce, mokré a prašné procesy
 2. Provést úklid stavby včetně vyčištění od stavebního prachu, odklizení stavební techniky, lešení, likvidace stavebního odpadu atd.
 3. Provést rozvody (elektro, vody, odpadů, VZT, klimatizace, ÚT) do takové fáze, aby byly vyvedeny všechny vývody na pozicích dle projektu a řádně ukončeny (roháčky, svorky atd.)
 4. Dokončit podkladní konstrukce a zajistit jejich rovinatost požadovanou ČSN – stěny, podlaha
 5. Dokončit všechny finální povrchy, které nejsou předmětem díla – finální podlahy, omítky, obklady, SDK atd.
 6. Zajistit uzamykatelnost prostor, ve kterých bude realizováno dílo
 7. Zajistit plnění předpisů BOZP
 8. Zajistit splnění klimatických podmínek specifikovaných viz níže v tomto dokumentu
 9. Vyzvat zhotovitele nejpozději 5 pracovních dnů předem

Stavební připravenost pro montáž svítidel:

 1. Dokončit veškeré hrubé stavební práce v místě realizace díla
 2. Připravit otvory pro montáž vestavných svítidel dle PD / knihy svítidel
 3. Zapuštěná svítidla do SDK:
  1. Přerušit nosné profily SDK v místě instalace
  2. V rastru SDK vytvořit rám okolo svítidla o velikosti max 50cm od hran svítidla – pouze pro svítidla typu Kalis
  3. Zaklopit SDK a vyříznout montážní otvor dle PD / knihy svítidel
  4. Následně zhotovitel provede montáž: vloží instalační profil, upevní, začistí, upevní samotné svítidlo
  5. Po upevnění svítidla NEZAČIŠŤOVAT SPÁRU mezi instalačním profilem a svítidlem, slouží jako dilatace při zahřátí svítidla.
 4. Zapuštěná svítidla do zdi:
  1. Vyříznout montážní otvor dle PD / knihy svítidel
  2. Po montáži svítidel zhotovitelem provést dokončovací zednické práce
 5. Kabeláž:
  1. Provést rozvody elektro do takové fáze, aby byly vyvedeny všechny vývody na pozicích dle PD
  2. Provést kabeláž tak, aby byla kompatibilní s použitými světelnými zdroji a řídícím systémem
  3. Připravit světelné okruhy v souladu s PD
 6. Řídící systém:
  1. Předat zhotoviteli řídícího systému specifikaci svítidel dle této smlouvy včetně jejich elektronických součástí tak, aby zhotovitel řídícího systému mohl zajistit jeho kompatibilitu s dodanými svítidly
 7. Vyzvat zhotovitele nejpozději 5 pracovních dnů předem

Další součinnost:

 1. Zajistit součinnost architekta / projektanta po celou dobu realizace díla
 2. Účastnit se kontrolních dnů přímo či prostřednictvím TDI po celou dobu realizace díla
 3. Zajistit veškerá povolení od příslušných orgánů, potřebná pro realizaci díla
 4. Zajistit souhlas vlastníků sousedních bytových jednotek s prováděním díla včetně souhlasu s prováděním hlučných a prašných prací, a to nejméně v rozsahu: v pracovních dnech od 7:00 do 20:00
 5. Zajistit zařízení staveniště:
  1. uzamykatelný prostor minimálně 3x2m pro uskladnění nářadí
  2. 3 parkovací místa v bezprostřední blízkosti místa plnění, včetně možnosti nakládky a vykládky materiálu a zboží pro realizaci díla
  3. funkční WC v místě plnění po celou dobu realizace díla
  4. stálý přívod teplé vody
  5. stálý přívod elektrické energie 230V
 6. Zajistit přístupové cesty do místa realizace díla.
 7. Předat klíče od místa plnění zhotoviteli
 8. Informovat zhotovitele o všech osobách, které mají přístup do místa plnění včetně kontaktu na tyto osoby

Všeobecné klimatické podmínky v místě plnění:

 1. Vlhkost konstrukcí
  1. Cementový potěr max 2% / 1,8% při podlahovém topení
  2. Sádrový potěr max 0,5% / 0,3% při podlahovém topení
  3. Dřevěný podklad max 12%
 2. Vlhkost prostorová
  1. Relativní vlhkost 45-60%
 3. Teplota konstrukce
  1. Minimálně 15°C
 4. Teplota prostorová
  1. 18 – 22°C

V případě nesplnění stavební připravenosti, součinnosti a klimatických podmínek ze strany investora před plánovaným nástupem na montáž pozbývá platnosti sjednaný harmonogram realizace díla a zhotovitel zpracuje nový harmonogram díla v návaznosti na termín zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele. Nový harmonogram bude vycházet ze standardního technologického postupu viz níže. Zhotovitel v takovém případě negarantuje dříve sjednané lhůty pro zaměření, nástup, dodání, montáž a dokončení díla. Zhotoviteli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených v důsledku prodlení objednatele – zejména časové náklady na koordinaci, změnu výrobního a montážního plánu, příplatky za přesčasy, skladování, marné výjezdy atd. Zhotovitel je současně oprávněn v takovém případě objednateli vyfakturovat rozpracovanou nebo vyrobenou část díla, nakoupený materiál či zboží, ačkoliv nedošlo k montáži na místě plnění. Objednatel je takovou dílčí fakturu povinen akceptovat a uhradit ve lhůtě 14 dnů. Zhotovitel k faktuře v případě požadavku objednatele přiloží fotodokumentaci rozpracovaného díla nebo umožní objednateli prohlídku ve skladu. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti o dobu delší než 30 dní je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen mu uhradit všechny doposud vynaložené náklady na realizaci díla.

 

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A LHŮTY

 

 • Doba výroby od zaměření:
  • 12 týdnů
 • Doba dodání / návozu od potvrzení stavební připravenosti
  • 10 pracovních dní
 • Doba montáže od zahájení:
  • 20 dní