ZARUČNÍ MANUÁL OSVĚTLENÍ

Náhled:

Poskytnutá záruka trvá a zákazník může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě soustavného dodržování záručních manuálů pro jednotlivé komodity a těchto záručních podmínek:

OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Při užívání dodaných výrobků musí být plněny pokyny a respektovány platné technické normy a dále doporučení uvedená v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané dokumentaci.
 2. Zjištěné závady musí zákazník ihned nahlásit a umožnit jejich odstranění prodávajícím v nejkratší možné době.
 3. Při opravách budou použity výhradně součástky doporučené dodavatelem.
 4. Instalace svítidel nebo její úpravy budou prováděny dle montážního návodu a podmínek určených výrobcem.
 5. Montáž a údržbu provádí jen osoba s příslušným oprávněním tj. osoba znalá ve smyslu § 5 vyhl. ČUBP a ČUB č.50/1978 Sb.
 6. Provozovatel soustavy je povinen evidovat případné zásahy na světelné soustavě a ty na vyžádání předložit prodávajícímu.
 7. V případě provozu svítidel v prostorách se  znečištěním anebo v případě jednorázového znečištění je kupující povinen svítidla očistit aby nebylo poškozeno svítidlo a nedošlo ke snížení garantovaných hodnot vlivem znečištění.
 8. Kupující je povinen zajistit, aby byly prováděny periodické revize elektrického zařízení v předepsaných intervalech. Zpráva o výsledku revize je pro provozovatele závazná. Provozovatel elektrického zařízení musí zajistit odstranění závad nebo provést prozatímní bezpečnostní opatření ve stanovené lhůtě. Nemůže-li závady odstranit, musí příslušné zařízení odpojit. Revizní zprávy mohou být požadovány jako podklad pro reklamační řízení.
 9. V případě neodborného zásahu do elektrických obvodů a připojení na elektrickou síť se provozovatel vystavuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ztrácí záruku.
 10. Zařízení se nesmí používat žádným jiným způsobem, než je jeho běžné použití.
 11. Záruka se nevztahuje na světlené zdroje.
 12. Při provozu světelné soustavy (= po dobu, kdy jsou svítidla rozsvícená), nesmí teplota okolního prostředí překročit hodnotu 40°C po dobu delší než 1 hodinu v řadě. Dojde-li k takové situaci, nebude v takovém případě reklamace svítidla z důvodu přehřátí uznána.
 13. V případě, že předmětem plnění jsou řízené LED pásky:
  1. Provozovatel soustavy není oprávněn zasahovat do kabeláže související s LED pásky či manipulovat s jejími komponenty (napájecí zdroje, zesilovače, řídící jednotky)
  2. Ovládání soustavy je možno pouze prostřednictvím k tomu určených ovladačů či řídících jednotek.
 14. Dodavatel garantuje, že LED svítidla budou splňovat parametr LB uvedený v cenové nabídce / ve smlouvě po celou dobu životnosti svítidel za předpokladu dodržení těchto záručních podmínek a intervalů údržby.

 

V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH REKLAMACE NEMŮŽE BÝT UZNÁNA

 1. Kupující druhotně poškodil výrobek neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením v rozporu s návody, těmito záručními podmínkami či normami.
 2. Zařízení je poškozeno vandalismem či živelnou pohromou (blesk, povodeň atd.).
 3. Kupující o vlastní vůli modifikoval konstrukci či zapojení svítidla
 4. Výrobek byl opraven neautorizovanou osobou.
 5. Drobné rozdíly v barevných odstínech mezi výrobky nebo z důvodu různého stáří jednotlivých výrobků.
 6. Jedná-li se o vadu funkčnosti způsobenou vadnou funkčností řídícího systému nebo nekompatibilitou svítidla s řídícím systémem.
 7. Poškození bylo způsobeno chemikáliemi;
 8. Na vady:
  1. způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou
  2. způsobené neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.)
  3. vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)
  4. způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem – zejména nadměrné znečištění prostor, prašnost, nevhodná teplota atd..
  5. vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané literatuře

Pokud není uznaná reklamace, musí odběratel zaplatit všechny související náklady.